Kết nối cơ sở dữ liệu (sql server) trong C#


Kết nối cơ sở dữ liệu sql server trong C# giúp chúng ta thực hiện các truy vấn cơ sở dữ liệu ngay trên Visual Studio.

Để làm được điều trên, trước hết ta cần có một server, nó có thể là máy của bạn hay là một máy khác có kết nối với máy bạn thông qua mạng local.

Trên Server Explorer (View => Server Explorer ) 

Thêm server

Địa chỉ IP của server


Server sẽ hiện lên ngay trên bảng Server Explorer.

Tiếp theo ta thêm Dataconnection.Để lấy được Server name , ta vào SQL Server thực hiện ...

Mở properties của Server

Lấy tên Server
 Sau đó quay lại Visual Studio, dán Server name, chọn Database muốn thực hiên, nhấn Test Connection, sau đó OK.


Để lấy Connection String ...

Vậy là ta đã kết nối cơ sở dữ liệu thành công .

Sử dụng chuỗi connection từ App.config

Trước tiên, bạn cần add Reference System.ConfigurationSau đó mở App.config thêm chuỗi 

<connectionStrings>
  <add name="Conn" connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=OmidPayamak;IntegratedSecurity=True" providerName="System.Data.SqlClient" />
    </connectionStrings>

Conn -  là tên của Connection String

"Data Source=.;Initial Catalog=OmidPayamak;IntegratedSecurity=True" providerName="System.Data.SqlClient" - Là Connection String mà ta đã lấy được ở trênKhai báo chuỗi dưới đây xong là ta đang kết nối CSDL thành công sử dụng App.configstring  connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["Conn"].ConnectionString; 

Chúc các bạn thành công !!! ^^

Duy Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Instagram